Management Team

SANJAY BHAGAT (CEO)

PRITHVI BHAGAT (PARTNER)

BHAVESH SETH (CENTRAL AFRICA)

DHARMESH PARIKH (EAST AFRICA)

RUPESH CHHEDA (CFO)

PANKAJ SHAH (EXPORT HEAD)